залишив відгук про ПрАТ "Страхова компанія "Еталон" (ID 643)

Негативний, оцінка клієнта: 4/10

Гость

Голові Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ВІЗІРОВУ Борису Йосиповичу
01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3,
факс: +38(044) 235-77-51, info@dfp.gov.ua
копія: Голові Правління ПАТ СК «Еталон»
Нечипоренко Ю.В.
Копія:Верховна Рада Украiни,
Комітет з питань фінансів, банківської діяльності
01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5
+38(044)255-44-45
Скаржник: Чонка Василь Степанович
Адреса 90124 Закарпатська обл.,Тячівський р-н,с.Вільхівці,вул.Гагаріна,13
Телефон 0673121381
Серія, номер страхового поліса ПАТ СК «Еталон» 070000-12100262 від 04.11.2011 року
Дата подання заяви про страховий випадок 14 квітня 2011 року
Номер Страхової Справи 070000-12100262
Сума страхового відшкодування до сплати 77702,70 грн.(Сімдесят сім тисяч сімсот два грн. 00 коп.

01.07.2013 р.
Скарга

При настанні страхового випадку на підставі поліса виданого ПАТ СК «Еталон» 070000-12100262 від 04.11.2011 року я звернулась до Страховика, який зобов’язався відшкодувати завдані збитки в межах страхової суми у порядку і на умовах, передбачених Договорами страхування та Законом.

Але, станом на дату підписання цієї скарги Страховик ПАТ СК «Еталон» не здійснив виплату страхового відшкодування у встановлений Законом строк.

Таким чином, Страховик ПАТ СК «Еталон» порушив чинне законодавство України.

На підставі вище викладеного, та керуючись:

- Ст. 9 Закона України «Про страхування» страховим випадком є подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі;
- Ст. 612.1 Цивільного кодексу України Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов"язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.. та відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки...;
- Ст. 20 п. 3 Закона України «Про страхування» Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом;
- Ст. 230 Цивільного кодексу України Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування. Сторона, яка застосувала обман, зобов"язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв"язку з вчиненням цього правочину.
- Ст. 55 Конституції України передбачає право захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань;
- Ст. 17 Цивільного кодексу України передбачає Захист цивільних прав та інтересів громадян Президентом України, органами державної влади;
- Ст. 35 Закона України «Про страхування» Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, та захисту інтересів страхувальників.
- Ст. 19 Закона України «Про захист прав споживачів» Нечесна підприємницька практика включає: будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману. якщо виконавець не може надати товару протягом розумного строку.
- Ст. 23.11 Закона України «Про захист прав споживачів» Відповідальність за порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги - у розмірі ста відсотків вартості виконаної роботи (наданої послуги), а за ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів, - у розмірі від одного до десяти відсотків вартості виконаних робіт (наданих послуг) за попередній календарний місяць
- Ст. 26 ч 1п.10 Закона України «Про захист прав споживачів» передбачено право органів, які захищають інтереси споживачів фінансових послуг, подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів
- Ст. 20 Закона Украiни "Про звернення громадян» Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п"ятнадцяти днів від дня їх отримання.

ПРОШУ:
1. В межах своїх прав та обов’язків провести перевірку у частині дотримання страхового законодавства ПАТ СК «Еталон» щодо затримки виплат страхових відшкодувань.

2. При виявлені факту порушення страховиком законодавства та умов договору застосувати відповідні заходи впливу для відновлення порушених прав скаржників, шляхом інiцiювання виплат вiдшкодувань тa належних фiнансових санкцій одночасно.

3. Про розгляд заяви повідомити скаржника в строки та терміни, що передбачені чинним законодавством.


З повагою, ____________________________В.С.Чонка 01.07.2013