Бібліотека

Даний розділ буде цікавий як страховим агентам - початківцям, так і досвідченим фахівцям

Використання текстів книг дозволено виключно в некомерційних цілях, всі права на цю твори належать автору або видавництву. Електронний варіант матеріалу надано виключно для ознайомлення і не призначений для поширення і тиражування.


Довідник страхового агента

Голіков О.С.

У довіднику коротко викладено основні умови проведення добровільного особистого і майнового страхування серед населення, порядок оформлення страхових договорів, наводяться приблизні розрахунки страхових сум і страхових платежів.
Книга розрахована на страхових агентів системи Держстраху.


Майнове і особисте страхування

Шімінова М.Я.

Державне страхування є одним з ефективних засобів відшкодування шкоди, заподіяної майну в результаті подій, передбачених в законі і договорі, а також додатковим джерелом матеріального забезпечення громадян. У брошурі розглядаються умови виникнення основних видів особистого і майнового страхування громадян, викладаються питання, пов'язані з порядком укладання договорів, визначенням і виплатою грошових сум, наданням страхувальникам гарантованих пільг, і деякі інші питання.
Розрахована на лекторів, слухачів народних університетів в широке коло читачів.


Організація і оплата праці страхових працівників

Орланюк-Малицька Л.А.

У навчальному посібнику розглядається чинний порядок організації та оплати праці страхових працівників в умовах використання моделі господарського розрахунку, заснованої на нормативному розподілі доходу. Показано місце оплати праці страхових працівників в системі господарського розрахунку, методика формування фонду оплати праці і принципи його розподілу, особливості економічного стимулювання в страхових органах.
Викладено порядок оплати праці штатних працівників, дана його оцінка. Розглядається юридичний статус і основні принципи організації праці страхових агентів, історія формування діючої системи оплати праці та основні напрямки її вдосконалення.


Довідник страхового делегата

Віценовская В.

У довіднику даються відповіді на питання з різних розділів роботи страхового делегата профспілкової групи в державних підприємствах і організаціях. У ній роз'яснюються права і обов'язки страхового делегата, викладаються основні законодавчі положення, що стосуються забезпечення трудящих посібниками по тимчасової непрацездатності, направлення їх на санаторно-курортне лікування та ін.
Книга призначена широкому профспілковому активу і масовому читачеві.


Державне страхування в СРСР

Коньшин Ф.В.

Допущено Управлінням кадрів і навчальних закладів Міністерства фінансів СРСР як підручник для фінансових і фінансово-кредитних технікумів.
Книга розрахована на наукових та практичних працівників, які займаються теорією і практикою страхової справи в СРСР.


Питання державного страхування

Відп. редактори: В. Баранов, М. Шерменев

У цьому збірнику вміщено статті з важливих проблем державного страхування. Зокрема, в ньому висвітлюється розвиток страхування в перехідний період від капіталізму до соціалізму, питання побудови страхових сум і тарифів по майновому і особистому страхуванню, показуються умови, що забезпечують найбільш повне і правильне визначення та відшкодування збитків в результаті настання страхового випадку при страхуванні сільськогосподарських культур, тварин, при вогневому страхуванні та інші питання.
Книга розрахована на наукових та практичних працівників, які займаються теорією і практикою страхової справи в СРСР.


Державне страхування

Зав. Л. С. Антоненко

Рух до ринкової економіки робить необхідним більш широкий розвиток страхової справи в країні. В даний час розвиваються нові напрямки страхування - страхування майна підприємств, комерційне, кредитне страхування і т.д. У постанові Верховної Ради СРСР про введення в дію Закону про валютне регулювання уряду СРСР доручено підготувати до внести на розгляд Верховної Ради проект закону про державне страхування комерційних, інвестиційних і валютних ризиків підприємств. Це новий напрямок в діяльності Держстраху.
Перебудова страхової справи передбачає подолання монополізму, формування страхового ринку і його функціонування на твердій правовій основі. В даний час вже функціонують альтернативні страхові організації, акціонерні страхові компанії.


Питання теорії і практики державного страхування в СРСР

Куликов В.С.

У працях радянських економістів та економістів інших соціалістичних країн підкреслюється, що в період розвиненого соціалізму державному страхуванню відводиться важлива роль у вирішенні економічних і соціальних завдань суспільства.
В роботі піддаються критиці положення ряду економістів, які на основі неглибокого аналізу даних за окремими видами страхування роблять неправильні висновки.